print - 'gordon rides with style'

Gordon Rides with Style

print - 'gordon rides with style'